ਸਰਦਰ ਆਲ ਕਹਦ ਪਪਰ ਨਕਦਰ ਦਤ ਸ ਪਸ ਰੜਕ ਜਕ ਹਇਆ Sardar Ali Qawwali Lalast New 2018

  • Sugerowany wiek
    Sugerowany minimalny wiek dziecka

    8+

  • Wpływ psychologiczny
    W skali od -2 do 2
  • Opis:
Ostatnia aktualizacja : 2019-10-28 15:47:47