ចងកតឡនកងសកលចរវកមត...តរវបនចនជយនជនមយបលក Vehicle

 • Sugerowany wiek
  Sugerowany minimalny wiek dziecka

  8+

 • Wpływ psychologiczny
  W skali od -2 do 2
 • Opis:
  ភនពញ លក ឯម សភរ ជអនកដកទនញនមដគឡមតរលខ៩ រជធនភនពញ ជអតតជងផសរដក លក សភរ បនឆលតពលទនរចនយនជនដបលកពគមយ ដលមនគរងបងគរបសរថយនត មត រមក សកល នងកងបញចលគន ដយចណយថវកជត១ពនដលលរ យនជននមនរបរង នងទហសរដងរមក បនតបរចងកតរថយនត កងសកល ចរវកមត ឈននធកជឈននកង មនបពកអពលសឡសមរបបភលផលវនពលយប ភលងសញ នងកញចកឆវងសដ នងមនកនលងសមរបតកងមនក នងអនកធក៣នក ពរមទងកនលងដកអវននផនកខងករយ
Ostatnia aktualizacja : 2019-10-28 15:47:47